Philosophical Resistance4

 • Lesson from History-Leçons de l'Histoire and Alternatives

  http://fotofilosofie.skynetblogs.be tentoonstelling park Vredestoren EbenEmael tot juli 2018

  Divide and Rule-40 modern bourgeois concepts

  Say “everyone is equal”, act otherwise

  Give some workers early pension, others not

  Pay allowances according to degrees

  Divide people in too the language they speak

  Let private shareholders run public services

  Broadcast parties that support the division game

  Subside religions that keep people away from spirituality

  Organize elections : first the politicians, then the program

  Divide people by organizing unjust taxes

  Keep social security overcomplex

  Show horror images and do not explain the truth

  Get a lot of immigrants in too the country to divide people

  Don’t support cheap rents or social house building

  Translate being liberal in too the law of the richest groups

  Don’t give the impression that decent laws could better the world

  Don’t let the 99% get the idea that they could take power by telematics

  …or by organizing elections on an international program themselves

  …and then choose the conductors

  Surround yourself with people with connections to the bourgeoisie

  Make sure a lot of people stay poor

  Pay workers very different according to country and sector

  Speculate with wages, prices, resources

  Regroup and then make price monopolies

  Report a lot on right wing manifestations, give the impression they were many

  Control the bourgeois journalists and don’t talk about alternative media

  Try to blame progressive regimes for a lot

  Create a feeling of insecurity

  Don’t care about the rights of animals

  Give pharma industry and others benefits and save bankers

  Don’t let farmers just be farmers producing healthy things

  Control the kind of history that is being thought

  Support the entertainment industry and culture that keeps uncritical

  Use terrorist groups for the purposes of imperialism

  Don’t let ethics bother you, (embryos cannot take revenge?)

  Let capitalism put it’ s greedy hands on health insurance and other stuff

  Find ways in convincing people that paying 5% for a loan is normal…

  And O % as a rent for placing your money is not

  Make sure that people believe to have is more important than to be…

  And keep them working like fools, producing a lot of silly products

  Moral of this story :

  don’t be jealous of what your working class members gained,

  the purpose their intention is to keep us divided

  see also totality of my work, partly in English via :

  totaalwerk blogfilosoof :

   

  http://hetvoortijdigtestament

   

   

  Lees meer...

 • Politieke minimumeisen Political demands

   

  Dutch texts see below :

  Through evolution animals developed skills to survive scarcity. No need for the human race to be hostile to each other. There is enough of everything.

  Acording to Oxfam recent a small group of people own nearly half of all the wealth on earth. Different political parties ty to keep that too rich group in power and to continue military production in billions of euros or dollars. Those weapons make it  to war zones, wars which are a continuation of economic struggle for raw materials, markets and strategic positions. Multinationals decide who can and cannot have a decent job. The ‘Right to work’ does not exist and the word "freedom" is used by many as freedom of production and trade and speculation. The environment, income equality and safety, everything must give way to the biggest capitalists. In their race to be the cheapest producers on the market they try to destroy the achievements of social security and their political administration don’  make international agreements on equal pay for equal work worldwide or an equitable global connected telematics tax system or simple standardized social security systems. There is an enormous amount of often fragmented backlash against all those negative excesses of the 'first profits than people’ thought ". Farmers unite from local to international, and try to produce their products not only themselves healthier, but also they try to distribute them without the suffocating influence of supermarkets politics. Workers whose businesses are closed while there are still profits there are examples enough.       The fight for good redundancy schemes should be reviewed again and this issue affects not only the production of goods or the distribution but increasingly also services ... banks convinced their customers to manage their own and they put their workers out of a job…which is going to be the future more and more  for broad sectors of employment. A halt must be called out to the reduction of public employment and the outsourcing of collection services, transportation, telecom, refugee relief, even babysitting and much more. In sickness and elderly care private groups already make lots of money.  In many areas resistance is needed. We are not against the abolition of work…but everyone should have a good income…but the current system cannot pride this.  Al ot of resistance is needed. Hunger and war  have put large flows of refugees on the move. The most selfish spectrum of the right wing in politics who caused the wars by participating with other imperialist countries blame the weakest and they ‘own’ people, using cheaper labor and using foreigners as scapegoats for everything one has come short here. The major media launch a number of topics daily, even in social media, based on half-truths, lies, details ... all to keep the working population dealing with the two things that really count : work or a good replacement income.

  Dieren, de ene meer dan de andere, hebben prachtige methoden om te overleven, zich te beschermen of anderen tot prooi te maken.    Een katvis, een octopusachtige, heeft een enorm speciale huid met pigmenten die je in het oog terugvindt, via zijn spierwerking kan hij zelfs een 3Deffect met zijn huid insinueren en zijn miljoenen kleurenpigmenten kleuren en vormen doen aannemen die bij de omgeving passen...de kunst om onopvallend te zijn, hem op het lijf geschreven. In welke mate heeft een mens een aantal fysiek-psychologische trucen om ook niet op te vallen, anderen te veroveren, te domineren en zo verder ?‎  Welke is de evolutionaire oorzaak van dit gedrag ?  Schaarste zal zoals in de geschiedenis van de mensheid wel een rol hebben gespeeld. En nog. Wat de  mens betreft, er is geen reden om in competitie met anderen aan het bestaan deel te nemen, want er is genoeg voor iedereen. Er is volgens onder meer de recente cijfers van Oxfam een kleine groep mensen die bijna de helft van alle in geld uitgedrukte rijkdom op aarde bezitten.  Dat betekent in de praktijk dat de in verschillende partijen voor rekening van deze kleine groep werkende politici er voor zorgen dat op verschillende gebieden in de sociaal-politieke wereldsituatie een status-quo behouden blijft.  De militaire productie wordt in biljoenen euro of dollar of… en zo verder uitgedrukt, er wordt enorm veel mee verdiend en er wordt aan oorlogszones geleverd, oorlogen die een vervolg zijn van economische strijd om grondstoffen, markten en strategische posities.  Dat wil ook zeggen dat het voor een heel groot stuk de multinationals zijn die beslissen wie wel en niet mag meewerken om een dergelijke creatie van rijkdom mogelijk te maken en wie niet.  Recht op werk bestaat immers niet en het woord ‘vrijheid’ wordt door velen gebruikt als vrijheid van produceren en handel drijven en speculeren, zodanig dat de concentratie van het merendeel van de opbrengsten bij een beperkte elitaire groep komt te liggen.  Het milieu, de inkomensgelijkheid en de veiligheid, alles moet wijken voor de grootste kapitalisten. In hun race om de goedkoopste op de markt te zijn sneuvelen ook de verworvenheden van de sociale zekerheid en komt men er niet toe van internationale afspraken te maken rond gelijke lonen voor gelijk werk wereldwijd of een rechtvaardig wereldwijd verbonden telematisch taxatiesysteem of eenvoudige gestandaardiseerde sociale zekerheidssystemen.  Er is enorm veel vaak versnipperde tegenreactie tegen al die negatieve uitwassen van de ‘eerst de winsten, dan de mensen gedachte’ (in plaats van omgekeerd). Boeren verenigen zich van lokaal tot internationaal en proberen hun producten niet alleen zelf gezonder te produceren, maar ook te verdelen zonder de voor hen verstikkende invloed van de grootwarenhuizen politiek.  Werknemers wiens bedrijven gesloten worden terwijl er nog winst genoeg gemaakt wordt, voorbeelden genoeg…de strijd voor goede afvloeiingsregelingen moet als tactiek wel eens herbekeken worden en deze problematiek treft niet alleen de goederenproductie of de distributie maar meer en meer ook de dienstverlening…de banken mikken op de klanten om hun eigen te beheren en hebben meer en meer bijna geen personeel meer vandoen, wat voor brede sectoren van werkgelegenheid meer en meer het geval gaat zijn naar de toekomst toe. Een halt moet ook toegeroepen worden aan de afbouw van de openbare werkgelegenheid en het uitbesteden aan kapitaalgroepen van ophaaldiensten, transport, telecom, vluchtelingenopvang, ja zelfs kinderopvang en veel meer. In de ziektezorg en bejaardenopvang is door privégroepen al veel van de zorgend die de gemeenschap verstrekte in bezit genomen, met meer en meer onbetaalbare tarieven tot gevolg.  Weerwerk dient ook geboden aan de gevolgen van de verrotting van heel dat grote geldsysteem, met name, de enorme hongergebieden en oorlogen die grote vluchtelingenstromen in beweging hebben gezet. Het meest egoïstische spectrum van de rechterzijde in de politiek gebruikt de aanslagen in de meer welvarende wereld om een rechtse politiek tegen de eigen bevolking te voeren, gebruik makend van goedkopere werkkrachten en de vreemdeling als zwarte schaap gebruiken voor alles wat men hier moet derven en wat er misloopt. De grote media maken er een kunst van om ook via een deel van sociale media dagelijks een aantal onderwerpen te lanceren, gebaseerd op halve waarheden, leugen, details…allemaal om de werkende bevolking af te houden van te ijveren voor de twee zaken die echt tellen : werk of een goed vervangingsinkomen. wat voorafging : http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/27/geschiedenis-via-jaartallen-718-1984.html  

 • LETS BUILD AN ORGANISATION FOR THE PROMOTION OF PROJECT AND PROGRAM DEMOCRACY AS A COLLECTIV ALTERNATIV FOR BOURGEOIS DEMOC.

  LETS BUILD AN ORGANISATION BUILt ON THE PROMOTION OF PROJECT AND PROGRAM DEMOCRACY AS A COLLECTIV ALTERNATIV FOR BOURGEOIS DEMOCRACY--- send a mail if you want to be invited for discussion

  UITBUITING        

           &  

  LESSEN UIT DE GESCHIEDENIS   LESSONS FROM HISTORY

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Why don't we put forward our own program first ?

  Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

  Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

  Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?

   

   

  FOR LESSONS FROM... HIS ... STORY READ 'RODE KERMIS'

   

   

  B . LESSONS FROM HISTORY

  Can lessons from class-struggle become descisive ?

  Words must be used correctly,otherwise you get unnecessary misunderstandings. For example 'communism' is a system that is based on the collective ownership of the means of production an distribution ,in function of the most simple administration and without a salary system or commodity-production(no prices,no pay), a system that replaces the conditions unther which we work unther capitalism ore state-capitalism. Such a system didn't ever exist (or in a primitiv way maybe). Attempts to establish such a system have always been answered with arms or with technical and burocratic sabotage from groups who where afraid of losing their benefits. And what is 'socialism' then ? Is it a phase between capitalism and communism ? A certain degree of 'nationalised' economic property still based on salary and commodity production, with more serious prices for the goods?

  What do they mean by improving 'democracy'? Democracy means "the power of the people". Unther 'people' you can understand as well the aristocracy(nobles), the bourgeoisie (the little group of enormously wealthy owners of big companies,banks… .) aswell as the 'petit-bourgeoisie(owners of little firms, stateleaders, import.functions…)or even the small independants or the workers and farmers…if you understand this unther 'people' then maybe you think it's normal that political power is divided between political parties and the very well paid parlement and coalition governements. That's one way of putting it…but how about social and economical equality ?

  Residents are not 'citizens' . 'Citizens' replaced the ruling aristocracies, thanks to the hunger-uprisings of the poor, who were not organised politically yet. If you understand with 'people', the ones having to sell their labour or the small independents struggling with monopoly-capitalism, then you are a proletarian and capitalism made you the strongest, (that is only in numbers) Who has the majority can rule. Why is there then so much social misery, war, exploitation ? Do collectivist want this then…or can we do without the devastating way capitalism tries to be progressif in ?

  Why is capitalism socially a demoded system ?

  What is the difference between 'bourgeois' and 'collectivist' democracy ? How should the last one be organised ?

  Is it still a usefull tactic for collectivists to participate in elections ? Do the classical bourgeois parties represent the interests of the workers you think ? Aren't fascism and bourgeois democracy just two complementary forms of ruling of the money-elite over the workers ? In which way also bourgeoisie can stay in power by using the analyses and programs of parties claiming to be workers-parties ? Can workers continue to struggle without a blueprint of their society in mind ? What do workers still understand from the lessons of the past and why are they trapped in the old bourgeois and proletarian way of thinking about history ?

  How to do away with corporatism and develop solidarity

  and how can a new proletarian culture replace the moneyguided circus our society is ? How to develop our consciousness about all this in dailly life ? Is working like slaves for anonymous shareholders estetically ,or hunger, or underdevelopment where the old system has no other answer to then war and further exploitation ?

  Because words were and are so misused , let's call us collectivists and not base us entirelly on one figure in proletarian history( for a collectivist alternative, read : http://phylosophicalresistance4.skynetblogs.be

  Or mail to  philosophicalresistance@gmail.com

  You call yourself a president (verkleind).jpg

  overzicht blogs 'de blogfilosoof'  English ? http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be

  newest ?  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

  de blog, ontstaansgeschiedenis 'het voortijdig testament'

  social economical political alternatives :

  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  (vervolg van, continuation of 'filosofisch verzet' )

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be

  (recentste verzamelblog)---vorige 2, deze :

   

  verzamelbloggen : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

  http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be

  ontstaansgeschiedenis  :

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/

                                             http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

            http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be en linken 

  http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/

   http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

   http://blogkunsten.skynetblogs.be/

  http://blogverzet.skynetblogs.be

       diepzinnig letterzetten                                   http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/

  http://bloggen.be/conscience2008 referendumblog

                                      http://closertothesoul.blogspot.be/

  artblog                                       http://talespoemsessays.blogspot.be/

  http://bloctaafblogartist.webs.com/ 

   filosofisch verzet and philosophical resistance op Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken

    poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film

  :https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

  http://fotofilosofie.skynetblogs.be  google Facebook fotofilosofie

  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

    

  boekdelen : 

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/a-geloven-is-een-zoekt...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/b-filosofisch-verzet-1...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/b-filosofisch-verzet-2...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/b-filosofisch-verzet3/...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/c-gedichten-poems-rece...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/d-kortverhalen-recents...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/e-herinneringen-en-zo-...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/f-ach-ja-de-liefde-rec... deel A-K

   http://blogfilosoof.skynetblogs.be/archive/2016/10/24/ach-ja-de-liefde-deel-l-z-8662700.htm l    of zie http://achjadeliefde.skynnetblogs.be   deel L-Z 

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/g-filosofische-achterg...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/h-bijzondere-energieen...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/i-english-texts-most-r...

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/j-theatermonologen/...

  woord zoekt beeld  http://fotofilosofie.skynetblogs.be

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/overzicht-en-verwijzin...

   

  oldest blog : http://users.skynet.be/octo 

  nieuwste : zoek naar de fotofilosofie pagina op Facebook

  Aanvulling  ter opzoeking :

  Dichterlijke sferen en beelden :

  http://snarenenwoorden.skynetblogs.be/  rangschikking per categorie, soort, aard van gedichten

  http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/ beeld en woord Octaaf

  http://fotofilosofie.skynetblogs.be/ de blog samen met Thea S 

  https://www.facebook.com/815199681944858/photos/a.8152003...  de facebookpagina, niet de blg

  http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

  Kortverhalen :

  http://lovinglifeanart.blogspot.be/ 

  http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be deel 4

  Liefde en vriendschap

  http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

  http://achjadeliefde.skynetblogs.be

  Bijzondere energie

  http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be/

  Sociaal-Politiek-Economisch

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be http://blogverzet.skynetblogs.be vervolg in 't Engels : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be... 

  http://voortijdigtestament.blogspot.be/   programma filosofisch verzet http://bloggen.be/philosophicalresistance/ unther construction see http://voortijdigtestament.blogspot.be/ and http://bloggen.be/conscience2008/ voteblog

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be/ hoofdblog naast http://filosofischverzet.skynetblogs.be

  Voor de spiritueel zoekende mens, vertrekkend van vroeger tijden tot nu

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

  Voor filosofen

  http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  

  Voor liefhebbers van autobiografie en kunst http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be    http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

   

  Voor anderstaligen, zie onder meer : http://talespoemsessays.blogspot.be http://bloctaafblogartist.webs.com   http://closertothesoul.blogspot.com  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be... 

  Overkoepelend http://blogfilosoof.skynetblogs.be 

   http://blogfilosoof.skynetblogs.be  (recentste versies bijna zonder taalfouten, bewijs dat ik wel degelijk de auteur ben van deze 1418pagina's A4's) ook de actueelste blog http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be bevat een minimum aan typ, vertaal -of spelfouten)

  -klik op de oorspronkelijke bloglinken  die hier bijna allen samenkomen zelf om de oorspronkelijke versie met foto's en video's en layout te hebben (ook groter lettertype)

  -click on the names of the original links of the blogs that come together here to obtain the version with fotos and videos and original layout (and greater lettertype)

   

  overkoepelende blog voor 24tal blogs/

  blogroman ‘het voortijdig testament’ /

  56 filosofische essays : zin & wereldbeeld

            http://filosofischverzet.skynetblogs.be   

   hoofdblog uitleg wereldleed              400 columns

  vervolg filosofisch verzet in Engels : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  stemblog programma & projektverkiezingen http://bloggen.be/conscience2008

  http://snarenenwoorden.skynetblogs.be gedichten

  http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

  artikels & linken voor spirituele zoekers

  http://fotofilosofie.skynetblogs.be

  woord Octaaf en beeld Thea

  http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

  artikels & linken rond gevoelens

  http://bloctaafblogartist.webs.com main translations

  http://talespoemsessays.blogspot.be artblog based on writings

  http://closertothesoul.blogspot.be               

  http://closertothespirits.blogspot.be           

  http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be...         

  http://7internationalblogs.skynetblogs.be

  https://plus.google.com/+philosophicalresistanceblogfilos... 

  or google blogfilosoof philosophicalresistance

  totaalwerk op wikimedia : https://commons.wikimedia.org/wiki/Octaaf_coeckelberghs... 

  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be     Program Filosofisch Verzet in English

  overkoepelende blog 'blogfilosoof'

  http://blogfilosoof.skynetblogs.be  continuation on http://hetvoortijdigtestament.skynetbogs.be